Hizmet Sözleşmesi

Bu Hizmet Sözleşmesi, burada tanımlanan anlamı ile Kullanıcı ve Pi Yoga Stüdyo arasında piyoga.studio internet sitesinin kullanımına ilişkin hak ve yükümlülüklerin ve site kullanımının temel şartlarının belirlenmesi amacı ile düzenlenmiştir.

Kullanıcı tarafından sitede yer alan adımların takip edilmesi ile oluşturulan üyelik ile ve bu Hizmet Sözleşmesi’ni, Kullanım Koşulları ve Gizlilik Hükümlerini, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan “Aydınlatma Metni” ni okuyup anladığınıza ilişkin kutucuğu işaretlediğiniz anda bu Hizmet Sözleşmesi yürürlüğe girecektir.

 1. Taraflar
  Bu Hizmet Sözleşmesi (“Sözleşme”) Pürtelaş Hasan Efendi Mah. Meclisi Mebusan Yokuşu No:15 K:4/5 No:5 Beyoğlu/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Pi Yoga Hizmetleri ve Ürünleri Yayımcılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. (“Pi Yoga”) ile aşağıda tanımlandığı şekli ile Kullanıcı arasında aşağıda yer alan şartlarda hüküm ifade etmek üzere oluşturulmuştur.
 2. Tanımlar
  Duyuru: Pi Yoga tarafından piyoga.studio internet sitesinde zaman zaman Kullanıcı(lar)’ı bilgilendirmek amacı ile yapılan ve duyuru anında geçerlilik kazanan bildirimlerdir.

  Erişim Araçları: piyoga.studio adresine erişim sağlayan Kullanıcı numarası, kullanıcı adı, şifresi ve yetki kodu gibi yalnızca Kullanıcı’nın bilgisinde olan bilgilerdir.

  Kullanıcı: piyoga.studio internet sitesine giren, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan Aydınlatma Metni’ni, Güvenlik ve Gizlilik, Kullanım Koşulları ve bu Hizmet Sözleşmesi’ni onaylayan gerçek ve tüzel kişilerdir.

  Kullanıcı Yetkilisi: piyoga.studio internet sitesinde işlem yapan tüzel kiş olan Kullanıcı(lar)’ı temsile yetkili gerçek kişidir.

  Mücbir Sebep: Doğal afet, isyan, savaş, grev, hükümet tedbirleri, lokavt, esaslı teknik arızalar, Pi Yoga tarafından Hizmet verilmesini sınırlayan ya da durduran olaylar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Pi Yoga’ın makul kontrolü haricinde gelişen ve Pi Yoga’ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylardır.

  Sistem: Pi Yoga internet sitesine ait ve kullanılmakta olan yazılımlarıdır.

  Site: piyoga.studio internet sitesidir. Site, Pi Yoga’nın ve sunmuş olduğu hizmetlerin detayının verildiği bir elektronik ortamdır.

  Taraf: Ayrı ayrı Kullanıcı veya Pi Yoga anlamındadır.

  Taraflar: Birlikte Kullanıcı ve Pi Yoga anlamındadır.
 3. Üyelik
  1. Kullanıcı’nın Site’den faydalanabilmesi için öncelikle, sisteminde üye kayıt formunu doldurarak üyelik başvurusunda bulunması ve tüzel kişiler için güncel oda kayıt belgesi, ticaret sicil kaydı, faaliyet belgesi, imza sirküleri ve talep edilebilecek diğer belgeleri sunması gerekmektedir.
  2. Kullanıcı’nın üyelik talebi hiçbir gerekçe gösterilmeksizin kabul edilmeyebileceği gibi, Kullanıcı’nın üyeliği de hiçbir gerekçe gösterilmeksizin askıya alabilir veya sona erdirilebilir.
  3. Kullanıcı, Site’de yer alan Kullanım Koşulları, Güvenlik ve Gizlilik ve bu Hizmet Sözleşmesi’ni onayladığı andan itiabaren burada yer alan tüm hüküm ve kolşulları kabul etmiş sayılacaktır.
  4. Erişim Araçları’nı kullanma hakkı münhasıran Kullanıcı Yetkilisi’ne aittir. Kullanıcı Yetkilisi söz konusu bilgileri sadece site üzerinden işlem yapmak hususunda Kullanıcı onayı ile yetkilendirdiği diğer temsilciler ile paylaşabilir. Kullanıcı Yetkilisi’nin, yetkilendirildiğine ilişkin bilgi, belge ve yetkilendirme yazısı Kullanıcı tarafından sunulacaktır.
  5. Kullanıcı Site’ye erişmek için kullandığı Erişim Araçları’nı gizli tutmakla yükümlüdür. Söz konusu gizlilik yükümlülüğünün ihlali nedeniyle oluşacak neticelerden ve her türlü zarardan Kullanıcı sorumlu olacaktır. Bununla birlikte, Kullanıcı, Erişim Araçları’nın yetkili çalışanları dışında üçüncü kişiler tarafından ele geçirildiğini öğrendiği takdirde Pi Yoga’yı derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.
  6. Kullanıcı;
   1. Üye kayıt formunda yer alan bilgilerinin tam ve doğru olduğunu,
   2. Site dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu ve söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak zarardan sorumlu olacağını,
   3. Pi Yoga’nın, Kullanıcı tarafından Site üzerinden sağlanan, iletilen, yüklenen, ve/veya değiştirilen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu araştırmak ve bu bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt etmekle yükümlü olmadığını,
   4. Sistem ve Site dahilindeki diğer yazılımların Pi Yoga’ya ait olduğunu ve Pi Yoga tarafından işletildiğini, yazılımlara ilişkin telif hakkının Pi Yoga’ya ait olduğunu ve yazılım içeriklerinin fikri ve sınai haklar kapsamında korunduğunu, yazılımları hiçbir şekilde kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, bedelli veya bedelsiz dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, değiştirmeyeceğini ve diğer bir amaçla kullanmayacağını,
   5. Site’de sunulan hizmetlerden faydalanırken ve hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken burada belirtilen prosedüre ve kurallara uygun davranacağını, Pi Yoga’nın, Site’ye ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uyacağını, hizmetleri Pi Yoga tarafından belirlenen şekilde kullanabileceğini, hizmetlere Pi Yoga tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz olarak ulaşmayacağını,
   6. Site’de sunulan hizmetlerden faydalanırken ve hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu bu Sözleşme içerisinde yer alan şartlara ve yürürlükteki yasal mevzuata uygun hareket edeceğini ve yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabileceğini, Site üzerinen gerçekleştirdiği her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu,
   7. Site’de kendisi tarafından yapılan tüm işlemlerin kendisi ve/veya yetkilisi tarafından gerçekleştirildiğini/gerçekleştirileceğini, Pi Yoga’a sunmuş olduğu iletişim bilgi ve kanallarının yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki iletişim bilgi ve kanalları olduğunu, bu bilgilerin doğruluğunu, bunların Kullanıcı’nın kendisine ait olmamasından veya yetkisiz kişilerce kullanılmasından kaynaklanabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğunun kendisine ait olacağını,
   8. Erişim Araçları’nın gizli tutulması yükümlülüğünün ihlali nedeniyle oluşacak her türlü zarardan ve Erişim Araçları’nın üçüncü bir şahıs tarafından yetkisiz kullanımının sonuçlarından sorumlu olacağını, Pi Yoga’ın bu sebeple maruz kalabileceği her türlü zararı derhal tazmin edeceğini,
   9. Site üzerinden göndereceği bilgi ve belgeler ile mesaj, elektronik posta veya başka bir şekilde gerçekleştireceği iletişimin hukuka ve ahlaka aykırı unsurlar içermeyeceğini, bu madde hükmüne aykırı olarak yapacağı bütün iletişimin hukuki ve cezai sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, söz konusu bilgi, belge veya iletişimler nedeniyle Pi Yoga’ya bir dava veya talep yöneltilmesi sonucunda Pi Yoga’nın herhangi bir zarara maruz kalması halinde, söz konusu zararı derhal ve nakden tazmin edeceğini,
   10. Diğer Kullanıcı(lar)’ın Pi Yoga hizmetlerini kullanmasını etkileyecek herhangi bir davranışta bulunmamayı ve işlem yapmamayı, diğer Kullanıcı(lar)’ın bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek şekilde işlem yapmamayı ve buna sebep olabilecek bilgi, belge, ileti ve/veya yazılımı Pi Yoga’ya yüklememeyi,
   11. Site üzerinden reklam faaliyeti yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı ve buna yönelik teklifte bulunmamayı,
   12. Site kullanılarak elde edilen veri, kayıt, belge veya iletinin rızası dahilinde olduğunu, bu sebeple bilgisayarında meydana gelebilecek arızalar, bilgi kaybı ve diğer zarar ya da kayıpların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu,
   13. Pi Yoga’nın Sistem’e erişimi olduğunu ve dilediği zaman ve sıklıkla Sistem ve Kullanıcı’nın sayfasını ve işlemlerini izleyebileceğini ve denetleyebileceğini,
   14. Pi Yoga’nın yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, Site üzerinden Kullanıcı’ya ait edinilen bilgi ve belgeleri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını,
   15. kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, işbu madde kapsamındaki beyanlarının eksik, yanlış ya da yanıltıcı olması ya da taahhüt veya yükümlüklerini ihlal etmesi durumunda, Pi Yoga tarafından üyeliğinin tek taraflı olarak askıya alınabileceğini veya sona erdirilebileceğini, bu sebeple doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu bildiğini ve Pi Yoga’nın her türlü zararını tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.
  7. Pi Yoga;
   1. işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak amacıyla ve gerekli gördüğü diğer durumlarda Sistem’e erişimi sınırlandırabilir, askıya alabilir veya durdurabilir. Sistem’e erişimin sınırlandırılması, askıya alınması veya durdurulmasından dolayı Pi Yoga’nın Kullanıcı veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
   2. yargı ve resmi merci karar ve uygulamaları, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, mücbir sebepler, internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, onarım çalışmaları, Sistem’de meydana gelebilecek teknik arıza ve benzeri aksaklıklar nedeniyle meydana gelebilecek gecikmelerden ve diğer olumsuzluklardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu değildir.
   3. Sistem’de yer alan Kullanıcı bilgilerini hizmetlerin ifası kapsamında ve iletişimi sağlamak amacıyla kullanabilecek olup Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Pi Yoga tarafından saklanacaktır.
   4. referans kolaylığı veya diğer amaçlarla Kullanıcı’nın Site üzerinden Pi Yoga’ın kontrolünde olmayan başka web sitelerine veya içeriklerine linkler vererek geçişini sağlayabilir. Bu linkler söz konusu web sitesini veya içerğini destekleyici nitelikte olmadığı gibi, web sitelerinin ve içeriklerinde yer alan bilgilere veya söz konusu web sitelerinin işleyiş ve idaresine yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Pi Yoga’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
   5. bu Sözleşme’de değişiklik yapmak istediğinde, değişiklik talebini Site üzerinden yapacağı bildirim ve ayrıca göndereceği özel ileti ile Kullanıcı’ya bildirir. Bildirimler yapıldığı anda geçerlilik kazanacaktır.
   6. Kullanın koşulları ile Site’de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Duyuru olarak yayım anında yürürlüğe girer.
 4. İşlemler
  1. Para yatırma işlemlerinin, Kullanıcı ile aynı isim/unvan altına kayıtlı olan banka hesabından yapılması zorunludur ve yalnızca banka hesabından yetkilinin yapacağı işlemler geçerli kabul edilecektir. ATM’lerden kartsız bankacılık kullanılarak yapılan transferler kabul edilmeyerek gönderilen miktar hesaba iade edilecektir.
  2. Her bir işlem için gerekli olan sürede işlemin yapılmaması nedeni ile doğabilecek zarar veya farklardan Pi Yoga sorumlu değildir.
  3. Pi Yoga, her zaman, şüpheli gördüğü işlemleri durdurma hakkına sahiptir.
  4. Her bir işleme ilişkin fatura, Kullanıcı’nın Kayıt Formu’nda belirtmiş olduğu adresine gönderilecek olup adresin Kullanıcı tarafından yanlış girilmesi nedeni ile faturanın ulaşmamasından Pi Yoga sorumlu değildir.
 5. Mücbir Sebep
  Sözleşme’nin yürülük tarihine var olmayan ve öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. Mücbir sebep hali devam ettiği sürece, sözleşme hükümleri taraflar arasında askıda kalır ve taraflar bu süre içerisinde herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz. Şu kadar ki, şartlar 60 günü aşan bir sürede son bulmamışsa Taraflar yapacağı bir bildirim ile Sözleşme’yi fesih edebilirler. Mücbir sebep halinin ispatı her bir Taraf’a aittir.

  İşbu Sözleşme’nin mücbir sebepler dolayısıyla feshedilmesi halinde, taraflar birbirlerinden ayrıca hiçbir surette hak, alacak ve tazminat talebinde bulunamaz.
 6. Gizlilik
  Site kullanımı dahilinde yer alan gizlilik koşulları Güvenlik ve Gizlilik hükümleri dahilinde düzenlenmiş ve söz konusu Güvenlik ve Gizlilik Hükümlerine tabidir.
 7. Bildirimler
  Bu Sözleşme kapsamında yapılacak olan Tüm bildirimler Taraflar’ca belirtilen adreslerine yazılı olarak gerçekleştirilecektir. Şu kadar ki, Pi Yoga’nın, Site’de yer alan Duyurular bölümünde yapacağı tüm bildirimler Kullanıcı’ya bildirilmiş kabul edilecektir.
 8. Delil
  Bu Sözleşme ve Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Aydınlatma Metni, Kullanım Koşulları ve Güvenlik ve Gizlilik Politikası nedeni ile doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda Pi Yoga defterler ve kayıtları delil kabul edilecektir.
 9. Geçerlilik
  Bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca geçersiz kabul edilmesi, Sözleşme’nin diğer maddelerinin geçerliliğini etkilemez ve Sözleşme diğer maddeleri ile yürürlükte kalmaya devam edecektir.
 10. Vergi, Resim ve Harçlar
  Bu Sözleşme’nin uygulanması nedeni ile doğabilecek tüm vergi, resim ve harçlar ilgili Taraf’ın yasal yükümlülüğü oranında ilgili Taraf’ça ödenecek olup damga vergisi Kullanıcı tarafından ödenecektir.
 11. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü
  Bu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti yasaları uyarınca hazırlanmış olup, uyuşmazlık halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.
 12. Süre ve Fesih
  1. Bu Sözleşme ekleri ile birlikte Kullanıcı tarafından ilgili kutucuğun işaretlenmesi sureti ile onaylandığı tarihte yürürlüğe girecektir.
  2. Bu Sözleşme ve ekleri kapsamında Kullanıcı’nın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Pi Yoga, Sözleşme’yi her zaman tüm tazminat hakları saklı kalmak kaydı ile fesih hakkına sahiptir.
  3. Pi Yoga sebep göstermeksizin Kullanıcı’nın üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.

Bu Sözleşme ve ekleri Kullanıcı tarafından ilgili kutucuğun onaylanması ile yürürlüğe girer.

İletişim ve destek için lütfen piyoga.studio adresinde yer alan “Konum & İletişim” bölümünü ziyaret ediniz.